Dawkowanie leków onkologicznych w niewydolności nerek – rola farmaceuty

Sukces chemioterapii ściśle uzależniony jest od zastosowania terapeutycznej dawki leku, przy możliwie jak najmniej nasilonych działaniach niepożądanych. W indywidualizacji dawkowania leków onkologicznych farmaceuta może wziąć czynny udział poprzez analizę czynników mających wpływ na farmakokinetykę leku, np. choroby towarzyszące czy inne równocześnie stosowane leki.

Wpływ niewydolności nerek na farmakokinetykę leków

Nerki, obok wątroby stanowią główny organ eliminacji wielu leków i ich metabolitów z organizmu. Dawkowanie leków, dla których główną drogą eliminacji są nerki, powinno być dostosowane do stopnia niewydolności tego narządu. Osłabienie funkcji filtracyjnej nerek skutkować może bowiem wzrostem stężenia leku i nasilenia jego toksyczności. Związane jest to bezpośrednio ze zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej i sprawności wydzielniczej cewek nerkowych, jak również z wpływem na wiązanie leków z białkami krwi. U większości chorych z niewydolnością nerek powinowactwo wielu leków do białek surowicy jest zmniejszone (mniejsze stężenie albumin oraz zajęcie miejsc wiążących na białkach przez produkty przemiany materii – mocznik, bilirubinę, wolne kwasy tłuszczowe) i dochodzi do zwiększenia stężenia wolnej frakcji leku, który jest czynny biologicznie.

Jak ocenić funkcję nerek w kontekście dawkowania leków?

Ocena funkcji nerek jest szczególnie istotna przed podaniem silnie toksycznych leków o wąskim indeksie terapeutycznym. Parametrem opisującym nerkową eliminację leków i ich metabolitów jest współczynnik przesączania kłębuszkowego / wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFRglomerular filtration rate). GFR to ilość osocza przefiltrowana w jednostce czasu przez kłębuszki nerkowe do tzw. moczu pierwotnego. Wyrażona jest najczęściej w ml/min/1.73m2, czyli po przeliczeniu na standardową powierzchnię ciała.

Dokładne pomiary GFR są czasochłonne i trudne do wykonania, dlatego w praktyce klinicznej najczęściej korzysta się z metod obliczeniowych służących do szacowania czynności nerek: 

 1. wzór Cockrofta Gaulta;
 2. formuła MDRD;
 3. formuła CKD-EPI.

Jak dotąd nie ma konsensusu odnośnie wyższości którejś metody obliczeniowej do zastosowania u pacjentów onkologicznych. Na potrzeby ustalenia odpowiedniej dawki można oprzeć się na klirensie kreatyniny wyliczonej wg metody Cockrofta-Gaulta, gdyż producenci leków często opierają swoje badania i rekomendacje dawkowania w Charakterystykach Produktów Leczniczych, właśnie przy użyciu tej metody. Przy zastosowaniu dwóch pozostałych metod otrzymany wynik jest wystandaryzowany wg powierzchni ciała i konieczne jest dodatkowe przeliczenie dla indywidualnego pacjenta (patrz uwagi praktyczne).

Czytaj także: Koncyliacja lekowa 

Jak sprawdzać dawkowanie leków u pacjenta z GFR < 60 ml/min?

W przypadku niektórych leków istnieją formuły dawkowania bazujące na oszacowanej funkcji nerek. Takim lekiem jest karboplatyna, której dawka może być obliczona dla pożądanego AUC na podstawie informacji o klirensie kreatyniny. AUC jest miarą stężenia leku we krwi pacjenta, a klirens kreatyniny odzwierciedla GFR (klirens kreatyniny to ilość osocza całkowicie oczyszczona z endogennej kreatyniny w jednostce czasu, wyrażona w ml/min). Wzór Calverta stosujemy tylko dla karboplatyny: 

D = AUC x [Ccr + 25]

D – dawka karboplatyny [mg]

AUC – żądana wartość AUC (zwykle w zakresie 2-7)

CCr – klirens kreatyniny [ml/min] [5].

Niestety w większości przypadków nie dysponujemy modelami farmakokinetyczno- farmakodynamicznymi (PK/PD) u pacjentów onkologicznych z niewydolnością nerek, na podstawie których można przewidzieć efekt terapeutyczny i toksyczny w zależności od stężenia konkretnego leku. Wówczas opierać możemy się na wskazówkach z Charakterystyki Produktu Leczniczego bądź wytycznych towarzystw naukowych czy nowych publikacjach w tym zakresie. Niestety dane bywają niespójne, dlatego nadrzędną praktyką jest zawsze ścisła obserwacja pacjenta w kierunku wystąpienia działań niepożądanych, kontrola wyników badań krwi i modyfikacja dawkowania na bieżąco w zależności od indywidualnej reakcji chorego.

Przykłady leków, dla których konieczna jest korekta dawkowania ze względu na niewydolność nerek: bleomycyna, kapecytabina, karboplatyna, karmustyna, cisplatyna, cyklofosfamid, cytarabina, daunorubicyna, etopozyd, lenalidomid, metotreksat, topotekan, vinorelbina, brentuximab, imatynib, sorafenib.

Praktyczne uwagi:

 • Zawsze trzeba oszacować funkcje nerek i wyliczyć eGFR (estimated GFR) lub klirens kreatyniny, nawet jeśli stężenie kreatyniny jest w normie. Nie powinniśmy brać pod uwagę samego stężenie kreatyniny, gdyż zależy ono od masy mięśniowej oraz diety, a parametry te nie są stałe, w szczególności u chorych onkologicznych, którzy często mają zaburzenia odżywiania.
 • Dostępne są kalkulatory do obliczania eGFR, odrębne dla dorosłych i dzieci, np.:
  https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator
  https://ckid-gfrcalculator.shinyapps.io/eGFR/
 • Obliczenia eGFR dotyczą przewlekłej niewydolności nerek, nie stanów ostrych;
 • Wyliczona wartość eGFR  podana jest w przeliczeniu na powierzchnię ciała [jednostka: ml/min/1.73m2]. Taką wystandaryzowaną wartość stosuje się do wyznaczenia stopnia niewydolności nerek i oceny jej progresji. W kontekście dawkowania natomiast, trzeba użyć GFR konkretnego pacjenta [jednostka: ml/min], zatem wynik eGFR pomnożyć przez powierzchnię ciała pacjenta i podzielić przez 1.73m2.
 • W obliczeniach posługujemy się również wzorami na idealną masę ciała (ideal body weight, IBW) oraz skorygowaną masę ciała (adjusted body weight, ABW):
  jeśli aktualna masa ciała pacjenta < IBW, stosujemy aktualną masę ciała;
  jeśli aktualna masa ciała pacjenta > IBW, ale < 120% IBW, stosujemy IBW;
  jeśli aktualna masa ciała pacjenta ≥ 120% IBW, stosujemy ABW.

Zobacz także: Najważniejsze informacja ze spotkania CHMP – marzec 2023 

Bibliografia:

 • T. N. Lea-Henry, J. E. Carland, S. L. Stocker, J. Sevastos, i D. M. Roberts, „Clinical pharmacokinetics in kidney disease: Fundamental principles”, Clinical Journal of the American Society of Nephrology, t. 13, nr 7, s. 1085–1095, lip. 2018, doi: 10.2215/CJN.00340118.
 • C. Kyriakopoulos i V. Gupta, „Renal Failure Drug Dose Adjustments”, StatPearls, sie. 2022, Dostęp: 28 marzec 2023. [Online]. Dostępne na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560512/
 • J. R. Merchan i K. D. Jhaveri, „Official reprint from UpToDate Chemotherapy nephrotoxicity and dose modification in patients with kidney impairment: Conventional cytotoxic agents”, 2023. [Online]. Dostępne na: www.uptodate.com
 • Food and Drug Administration, „Guidance for Industry Pharmacokinetics in Patients with Impaired Renal Function-Study Design, Data Analysis, and Impact on Dosing DRAFT GUIDANCE”, 2020. [Online]. Dostępne na: http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm
 • K. Chmal-Jagiełło, H. Jankowiak-Gracz, M. Bicz, E. Korczowska, i M. Bochniarz, Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, IV. Warszawa: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 2018.
 • S. M. Lichtman, H. Wildiers, V. Launay-Vacher, C. Steer, E. Chatelut, i M. Aapro, „International Society of Geriatric Oncology (SIOG) recommendations for the adjustment of dosing in elderly cancer patients with renal insufficiency”, Eur J Cancer, t. 43, nr 1, s. 14–34, sty. 2007, doi: 10.1016/j.ejca.2006.11.004.
 • B. J. Nankivell, „Creatinine clearance and the assessment of renal function”, Aust Prescr, t. 24, nr 1, s. 15–17, sty. 2001, doi: 10.18773/AUSTPRESCR.2001.009.

mgr farm. Beata Rychlewska-Kłaput

logo