Przydatne linki

Na platformie edukacyjnej znajdziecie Państwo:

  • Zbiór wiedzy z zakresu żywienia specjalistycznego, wspierającego rozwój niemowląt i małych dzieci oraz uwzględniającego specyficzne potrzeby żywieniowe osób chorych,
  • Szeroką gamę interesujących szkoleń, quizów oraz analiz przypadków Baza Wiedzy tematyczne oparte na Evidence Based Medicine (medycyna oparta na faktach),
  • Atrakcyjne nagrody dla najaktywniejszych użytkowników

Centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, udostępnianiem na rynku i stosowaniem produktów biobójczych, wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów, badaniami klinicznymi; najważniejsze informacje na bieżąco aktualizowane w kategorii AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku gdy wyniki przeprowadzonych badań potwierdzą, że produkt leczniczy nie spełnia określonych dla niego wymagań jakościowych Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmuje decyzje o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego, dostępne w zakładce DECYZJE I KOMUNIKATY

Prócz Aktualności, portal zapewnia informacje o Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Naczelnym Sądzie Aptekarskim czy poszczególnych Okręgowych Izbach Aptekarskich

Wyszukiwarka obejmuje produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty lecznicze wpisane do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych

Największa dostępna on-line wyszukiwarka Charakterystyk Produktów Leczniczych produktów dopuszczonych do obrotu na terenie RP

Baza informacji o lekach Medycyny Praktycznej w wersji dla lekarzy i fachowych pracowników służby zdrowia, zawierająca m.in. odnośniki do klinicznych opisów wskazań danego leku

Głównym celem Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów narażonych w coraz większym stopniu na zakażenia wieloantybiotykoopornymi bakteriami a także na trudne w leczeniu pozaszpitalne inwazyjne zakażenia bakteryjne; w sekcji NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY do pobrania m.in. szpitalna lista antybiotyków czy rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń

Portal European Association of Hospital Pharmacists, Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych, zawierającego aktualny dorobek naukowy i prawny dot. funkcjonowania aptek szpitalnych w Europie

Portal European Medicines Agency, Europejskiej Agencji Leków, zapewniającej koordynację oceny i nadzoru produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych na całym terytorium Unii Europejskiej; w zakładce PATIENT SAFETY najważniejsze raporty bezpieczeństwa dot. produktów leczniczych

Sekcja portalu Medscape przeznaczona dla farmaceutów, porządkująca informacje z zakresu m.in. działań niepożądanych leków, badań klinicznych, antybiotykooporności czy terapii leczenia bólu

Portal European Association of Hospital Pharmacists, Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych, zawierającego aktualny dorobek naukowy i prawny dot. funkcjonowania aptek szpitalnych w Europie

Podstrona portalu specialist PHarmacy Service, zawierająca zbiór klinicznych pytań i odpowiedzi dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków oraz częstych problemów terapeutycznych; portal publikuje również listę darmowych anglojęzycznych serwisów, ułatwiających pracę w obszarze terapii lekowej

Sekcja portalu Medscape przeznaczona dla farmaceutów, porządkująca informacje z zakresu m.in. działań niepożądanych leków, badań klinicznych, antybiotykooporności czy terapii leczenia bólu

Portal European Association of Hospital Pharmacists, Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych, zawierającego aktualny dorobek naukowy i prawny dot. funkcjonowania aptek szpitalnych w Europie

logo