Przydatne linki

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, udostępnianiem na rynku i stosowaniem produktów biobójczych, wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów, badaniami klinicznymi; najważniejsze informacje na bieżąco aktualizowane w kategorii AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA

Główny Inspektorat Farmaceutyczny – w przypadku gdy wyniki przeprowadzonych badań potwierdzą, że produkt leczniczy nie spełnia określonych dla niego wymagań jakościowych Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmuje decyzje o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego, dostępne w zakładce DECYZJE I KOMUNIKATY

Naczelna Izba Aptekarska – prócz Aktualności, portal zapewnia informacje o Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Naczelnym Sądzie Aptekarskim czy poszczególnych Okręgowych Izbach Aptekarskich

Rejestr Produktów Leczniczych – wyszukiwarka obejmuje produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty lecznicze wpisane do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych

Pharmindex – największa polska baza leków, która prócz wyszukiwarki produktów leczniczych obejmuje informacje o listach refundacyjnych czy moduł decyzyjny zawierający informacje o modyfikacji dawkowania leków u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek

Indeks Leków MP – baza informacji o lekach Medycyny Praktycznej w wersji dla lekarzy i fachowych pracowników służby zdrowia, zawierająca m.in. odnośniki do klinicznych opisów wskazań danego leku

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków – głównym celem Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów narażonych w coraz większym stopniu na zakażenia wieloantybiotykoopornymi bakteriami a także na trudne w leczeniu pozaszpitalne inwazyjne zakażenia bakteryjne; w sekcji NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY do pobrania m.in. szpitalna lista antybiotyków czy rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń

Wielka Baza ChPL – największa dostępna on-line wyszukiwarka Charakterystyk Produktów Leczniczych produktów dopuszczonych do obrotu na terenie RP

EMA – portal European Medicines Agency, Europejskiej Agencji Leków, zapewniającej koordynację oceny i nadzoru produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych na całym terytorium Unii Europejskiej; w zakładce PATIENT SAFETY najważniejsze raporty bezpieczeństwa dot. produktów leczniczych

EAHP – portal European Association of Hospital Pharmacists, Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych, zawierającego aktualny dorobek naukowy i prawny dot. funkcjonowania aptek szpitalnych w Europie

Pharmacists-Medscape – sekcja portalu Medscape przeznaczona dla farmaceutów, porządkująca informacje z zakresu m.in. działań niepożądanych leków, badań klinicznych, antybiotykooporności czy terapii leczenia bólu

Drug Interactions – funkcjonalność portalu Drugs.com, umożliwiająca znalezienie interakcji pomiędzy lekami, jak również pomiędzy lekami a pożywieniem; wyniki dostępne w wersji dla pacjenta i fachowego pracownika ochrony zdrowia wraz ze spisem literatury

Specialist PHarmacy Service Q&A – podstrona portalu specialist PHarmacy Service, zawierająca zbiór klinicznych pytań i odpowiedzi dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków oraz częstych problemów terapeutycznych; portal publikuje również listę darmowych anglojęzycznych serwisów, ułatwiających pracę w obszarze terapii lekowej