Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym – przyspieszona zgoda FDA

FDA wydała przyspieszoną zgodę na zastosowanie produktu leczniczego enfortumab vedotin-ejfv (Padcev, Astellas Pharma) z pembrolizumabem (Keytruda, Merck) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii zawierającej cisplatynę.

Ocena skuteczności

Skuteczność oceniano w wielokohortowym badaniu EV-103/KEYNOTE-869 (NCT03288545). Pacjenci włączeni do badania nie otrzymywali wcześniej leczenia ogólnoustrojowego z powodu choroby i nie kwalifikowali się do chemioterapii zawierającej cisplatynę. Głównymi miarami wyników skuteczności były odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) i czas trwania odpowiedzi (DoR) określone w niezależnym centralnym przeglądzie zaślepionym przy użyciu RECIST v1.1. ORR u 121 pacjentów leczonych enfortumabem vedotin-ejfv w skojarzeniu z pembrolizumabem wyniósł 68% (95% przedział ufności 59, 76), 12% pacjentów uzyskało całkowitą odpowiedź na leczenie. Mediana DoR dla kohorty, w której  leczono pacjentów enfortumabem vedotin-ejfv i pembrolizumabem wyniosła 22 miesiące (zakres: od 1+ do 46+), a dla kohorty, w której przydzielono pacjentów losowo do leczenia skojarzonego lub do grupy otrzymującej sam enfortumab vedotin-ejfv nie została osiągnięta (zakres: od 1 do 24+).

Czytaj także: Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi 

Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (>20%), w tym nieprawidłowościami w wynikach badań laboratoryjnych, były zwiększenie stężenia glukozy, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, wysypka, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zwiększenie stężenia kreatyniny, neuropatia obwodowa, zmniejszenie liczby limfocytów, zmęczenie, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zmniejszenie stężenia sodu, zwiększenie aktywności lipazy, zmniejszenie albuminy, łysienie, zmniejszone stężenie fosforanów, zmniejszenie masy ciała, biegunka, świąd, zmniejszenie apetytu, nudności, zaburzenia smaku, zmniejszenie stężenia potasu, zmniejszenie liczby neutrofili, zakażenie dróg moczowych, zaparcia, zwiększenie stężenia potasu, zwiększenie stężenia wapnia, obrzęk obwodowy, suchość oka, zawroty głowy, ból stawów i sucha skóra.

Zalecana dawka 

Zalecana dawka enfortumabu vedotin-ejfv przy podawaniu z pembrolizumabem wynosi 1,25 mg/kg mc. (maksymalnie 125 mg u pacjentów o masie ciała ≥100 kg), podawana we wlewie dożylnym trwającym 30 minut w dniach 1. i 8. 21-dniowego cyklu do postępu choroby lub niedopuszczalnej toksyczności. Zalecana dawka pembrolizumabu podawana tego samego dnia po enfortumabie vedotin wynosi 200 mg co 3 tygodnie lub 400 mg co 6 tygodni do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub do 24 miesięcy.

Zobacz także: Nirogacestat wykazuje znaczące korzyści u pacjentów z postępującymi guzami desmoidalnymi 

Źródło: ESMO

logo