Lista refundacyjna listopad 2022 – najważniejsze zmiany w onkologii

Pojawiło się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Pojawiły się ważne zmiany m.in. w programie leczenia raka piersi. Wejdą one w życie od 1 listopada.
Zmiany wejdą w życie od 1 listopada.

Leczenie raka piersi – zmiany 

Na nowej liście refundacyjnej pojawiły się trzy nowe substancje w leczeniu raka piersi:

1. Piqray (alpelisyb)  – Leczenie I lub II linii przerzutowego HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji PIK3CA. Terapia skojarzona z fluwestrantem, stosowana po progresji lub nawrocie raka piersi w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy.

2. Talzenna (talazoparyb) – Leczenie II lub III linii przerzutowego HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2, po uprzednim zastosowaniu hormonoterapii z lub bez inhibitorów CDK4/6.

3. Talzenna (talazoparyb) – Leczenie I lub II linii przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2.

4. Trodelvy (sacytuzumab gowitekan) – Leczenie II lub III linii przerzutowego potrójnie ujemnego w przypadku pacjentów, którzy wcześniej otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego. Znalazł się on na liście technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (technologia finansowana z Funduszu Medycznego).

Jednym z głównych priorytetów Ministra Zdrowia na obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2022 r. było udostępnienie pełnej sekwencji leczenia zaawansowanego potrójnie ujemnego raka piersi u wszystkich pacjentów zgodnie z wytycznymi europejskimi.

Brakującym ogniwem jest przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko ligandowi receptora programowanej śmierci komórki typu 1 (PD-L1).

Mimo dopełnienia wszelkich formalności i starań po stronie Ministerstwa Zdrowia, niemożliwe jest wprowadzenie na listę wszystkich potencjalnych terapii – przekazuje MZ.

MZ dodaje, że podmiot odpowiedzialny leku Tecentriq – firma Roche Polska Sp. z o.o. otrzymał pozytywne rozstrzygnięcie Ministra w sprawie objęcia refundacją terapii atezolizumabem w skojarzeniu z nab-paklitakselem, w ramach programu lekowego B.9.- Leczenie chorych na raka piersi w pierwszej linii leczenia pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym miejscowo lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi z ekspresją PD-L1.

Jednakże brak leku na wykazie wynika z informacji przekazanych Organowi przez podmiot odpowiedzialny o niemożności wywiązania się z uzgodnionych warunków refundacji. Na chwilę obecną wydanie decyzji pozytywnej wiązałoby się z pozornym udostępnieniem terapii polskim pacjentom – czytamy w informacji przekazanej przez MZ.

Czytaj także: Planowany nowy program lekowy dla chorych na szpiczaka plazmocytowego 

Nowe wskazania onkologiczne 

Na liście pojawiły się także następujące leki onkologiczne:

1. Lynparza – olaparyb – B.50. – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10: C56, C57, C48) – Leczenie olaparybem w skojarzeniu z bewcyzumabem pacjentek z nowo zdiagnozowanym zawansowanym, rakiem jajnika (stopień zaawansowania FIGO IV lub III) z obecnością mutacji w genach BRCA1/2 lub potwierdzonym niedoborem homologicznej rekombinacji (HRD) bez względu na obecność choroby resztkowej.

2. Cyramza – ramucyrumab – B.58. – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA (ICD-10: C15-C16) – Leczenie II linii zaawansowanego raka żołądka w przypadku pacjentów, u których wykazano progresję choroby po wcześniejszej chemioterapii pochodnymi platyny i fluoropirymidyną. Terapia skojarzona z paklitakselem.

3. Opdivo – niwolumab – B.58. – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA (ICD-10: C15-C16) – Leczenie II linii zaawansowanego raka przełyku w przypadku pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali chemioterapię opartą na pochodnych platyny w skojarzeniu z fluoropirymidyną.

4. Lynparza – olaparyb – B.85. – LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI (ICD-10 C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9) – Leczenie podtrzymujące pacjentów z gruczolakorakiem trzustki z mutacją w genach BRCA1/2, u których zakończono co najmniej 16-tygodniowy cykl chemioterapii z udziałem pochodnych platyny.

5. Lutathera – lutetu (177Lu) oksodotreotyd – B.139.  – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW (ICD-10: C25.4, C17.0-C17.9, C18.0-C18.4) – Leczenie pacjentów z guzami neuroendokrynnymi trzustki (ICD-10 C 25.4) (Choroba rzadka)

6. Lutathera – lutetu (177Lu) oksodotreotyd – B.139.  – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW (ICD-10: C25.4, C17.0-C17.9, C18.0-C18.4) – Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego wywodzącego się ze środkowego odcinka prajelita (MIDGUT) (ICD-10 C17.0-C17.9, C18.0-C18.4) (Choroba rzadka)

7. Bavencio – awelumab – B.141 – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68) – Leczenie podtrzymujące awelumabem pierwszego rzutu raka urotelialnego w stadium miejscowego zaawansowania poza możliwościami miejscowego leczenia o charakterze radykalnym lub w stadium uogólnienia u pacjentów, u których nie doszło do progresji choroby podczas stosowania chemioterapii paliatywnej opartej na pochodnych platyny

Czytaj także: Rekomendacja EMA 10 nowych leków 

Źródło: PM/ MZ


Warning: Undefined property: stdClass::$activity_comments in /home/customer/www/aptekaszpitalna.pl/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 240

Warning: Attempt to read property "comments" on null in /home/customer/www/aptekaszpitalna.pl/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 475

Warning: Attempt to read property "reactions" on null in /home/customer/www/aptekaszpitalna.pl/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 477

Warning: Attempt to read property "smileys" on null in /home/customer/www/aptekaszpitalna.pl/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 479

Warning: Attempt to read property "details" on null in /home/customer/www/aptekaszpitalna.pl/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 481

Warning: Attempt to read property "activity_id" on null in /home/customer/www/aptekaszpitalna.pl/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 483
logo