Kierownik działu farmacji szpitalnej- wymagania i obowiązki

Kierownik działu farmacji szpitalnej ma szereg obowiązków zbliżonych do kierownika sprawującego pieczę nad funkcjonowaniem apteki szpitalnej. Różnice pojawiają się jednak w wymaganiach dla osób, które chcą objąć to stanowisko. Działy farmacji szpitalnej zakłada się w zakładach leczniczych, w których nie funkcjonuje apteka szpitalna. Ich podstawowe zadanie jest zbliżone do zadań apteki szpitalnej. Są jednak pewne różnice w funkcjonowaniu tych jednostek, jak i obowiązków, które spoczywają na ich kierownikach.
Kierownik działu farmacji szpitalnej- wymagania i obowiązki

Różnice pomiędzy apteką szpitalną a działem farmacji szpitalnej- czyli jakie zadania do spełnienia ma kierownik działu farmacji szpitalnej

Do podstawowych zadań działu farmacji szpitalnej, należy zaopatrywanie w stosowny asortyment zakład leczniczy lub jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi oraz pełnienie świadczeń usług farmaceutycznych – tj. zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych, realizacja zapotrzebowań dla jednostek zakładu leczniczego na ten asortyment, monitorowanie działań niepożądanych. Co ważne, w dziale farmacji szpitalnej nie przygotowuje się żywienia pozajelitowego, cytostatyków, radiofarmaceutyków czy płynów infuzyjnych.

DNUR a zmiany w Dziale Farmacji Szpitalnej

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Refundacyjnej (tzw. DNUR – duża nowelizacja ustawy refundacyjnej), zmieniają się minimalne normy zatrudnienia wymagane w dziale farmacji szpitalnej.

Zobacz także: DNUR wchodzi w życie

Dotychczas, wymagane było zatrudnienie, co najmniej jednego farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek lub stanowisk dializacyjnych. Po wejściu w życie DNUR, wymagane będzie zatrudnienie jednego pełnego etatu kierownika działu farmacji szpitalnej plus jednego farmaceuty, jeśli ilość łóżek/stanowisk dializacyjnych przekroczy 100. Do obliczeń przyjmuje się liczbę podaną w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dla przykładu – w zakładzie leczniczym zarejestrowano 120 łóżek – w tej sytuacji wymagane jest zatrudnienie kierownika działu farmacji szpitalnej i jednego farmaceuty. Jeśli łóżek byłoby 99 – wystarczyłby jeden etat kierownika.

Co więcej, od ogólnej liczby łóżek, po uzyskaniu zgody Inspektoratu Farmaceutycznego, można odliczyć łóżka, które służą udzielaniu świadczeń zdrowotnych, z zakresu:

– opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,

  • – rehabilitacji leczniczej,
  • – opieki długoterminowej,
  • – opieki paliatywnej i hospicyjnej,

jeżeli nie wymagają one stosowania leków wymagających nadzoru farmaceuty.

W wymienionych powyżej zakładach leczniczych, możliwe będzie również całkowite zlikwidowanie działu farmacji szpitalnej lub apteki szpitalnej – po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Kierownik apteki szpitalnej a kierownik działu farmacji szpitalnej

Dotychczas nie było wymogu formalnego zatrudnienia kierownika działu farmacji szpitalnej, jednak DNUR zmieniło ten zapis.

Wymagane jest teraz zatrudnienie kierownika działu farmacji szpitalnej na pełen etat, w każdym dziale farmacji. A jakie kwalifikacje musi posiadać kierownik działu farmacji szpitalnej?

Przypomnijmy, w aptece szpitalnej, kierownikiem może zostać jedynie farmaceuta, który posiada tytuł specjalisty z zakresu farmacji klinicznej, szpitalnej lub farmacji aptecznej oraz posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej lub zakładowej.

Wymagania dla farmaceuty, ubiegające się o tytuł kierownika działu farmacji szpitalnej, są jednak dużo łagodniejsze – wystarczy, conajmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece lub dziale farmacji szpitalnej, w pełnym wymiarze etatu. Nie jest wymagane posiadanie specjalizacji, jak w przypadku kierownika apteki szpitalnej.

Co ważne, farmaceuta może być jednocześnie kierownikiem dwóch działów farmacji szpitalnej lub kierownikiem apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej, po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Czytaj także: Funckjonowanie działów farmacji szpitalnej

Autor: mgr farm. Anna Janaszkiewicz

logo