Leczenie raka jelita grubego – zalecenia dopuszczenia do obrotu nowego leku

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (EMA) przyjął pozytywną opinię, zalecając wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Fruzaqla (frukwitynib), przeznaczonego do leczenia pacjentów z wcześniej leczonym przerzutowym rakiem jelita grubego (mCRC).
Cabometyx, Lynparza, Toujeo - stanowiska Rady PRzejrzystości AOTMiT

Mechanizm działania leku

Produkt leczniczy Fruzaqla będzie dostępny w postaci kapsułek twardych 1 i 5 mg. Substancją czynną leku Fruzaqla jest frukwitynib, inhibitor kinaz tyrozynowych receptora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR) (kod ATC: L01EK04). Jego działanie przeciwnowotworowe wynika z hamowania angiogenezy nowotworowej.

Korzyści ze stosowania leku Fruzaqla to zmniejszenie ryzyka zgonu i zwiększenie całkowitego przeżycia u pacjentów z wcześniej leczonym przerzutowym rakiem jelita grubego w porównaniu z placebo.

Działania niepożądane

Wymieniane najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Fruzaqla to: nadciśnienie, anoreksja, białkomocz, PPES, niedoczynność tarczycy, dysfonia, biegunka i osłabienie.

Wskazania

Zgodnie z przekazanymi informacjami, pełne wskazanie to:

FRUZAQLA w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy byli wcześniej leczeni dostępnymi standardowymi terapiami, w tym chemioterapią opartą na fluoropirymidynie, oksaliplatynie i irynotekanie, środkami anty-VEGF i anty-EGFR, i którzy doszło do progresji lub nie tolerują leczenia triflurydyną z typiracylem lub regorafenibem.

Źródła: ESMO

logo