Leczenie nieoperacyjnego lub przerzutowego raka piersi – nowe, obiecujące badania?

Podczas kongresu ESMO 2023 zostały przedstawione obiecujące wyniki dotyczące datopotamabu deruxtekanu i trastuzumabu deruxtekanu w leczeniu raka piersi bez amplifikacji genu HER2. Na podstawie dużych, randomizowanych badań klinicznych przedstawiono korzystne wyniki stosowania dwóch ADC, datopotamabu deruxtecan i trastuzumab deruxtecan.

Przeprowadzone badania

Wyniki badania TROPION-Breast01

Zgodnie z danymi przekazanymi podczas konferencji, badanie TROPION-Breast01 osiągnęło swój pierwszorzędowy punkt końcowy, wykazując znacząco poprawę czasu przeżycia wolnego od progresji (PFS) odnotowanego w przypadku ADC ukierunkowanego na TROP2 (datopotamabu deruxtekanu) w porównaniu z chemioterapią wybraną przez badacza (6,9 miesiąca w porównaniu z 4,9 miesiąca) u 732 pacjentek z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi z dodatnim receptorem hormonalnym i HER2-ujemnym, które otrzymały wcześniej chemioterapię.

Jak poinformowano, korzyści w zakresie PFS były spójne we wszystkich badanych podgrupach. Wskaźniki przeżycia całkowitego (OS) wskazywały na przewagę w grupie otrzymującej datopotamab deruxtekan, jednak należy zauważyć, że dane nie są jeszcze kompletne.

Te pozytywne wyniki poszerzają listę ADC, które okazały się skuteczniejsze niż konwencjonalna chemioterapia w leczeniu przerzutowego raka piersi bez amplifikacji HER2 – przekazała podczas konferencji dr Sarat Chandarlapaty z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, NY, USA.

Czytaj także: Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa zakażeń

Porównanie przeprowadzonych badań i działania niepożądane

Podobne wyniki odnotowano dla tej populacji w przypadku trastuzumabu deruxtekanu w badaniu DESTINY-Breast04 oraz sacituzumabu govitecan w badaniu TROPiCS-02.

Mamy ograniczone dane, które pozwalają określić, który z tych trzech ADC należy podać danemu pacjentowi i czy którykolwiek z nich jest skuteczny po progresji któregoś z pozostałych – wywnioskował podczas konferencji dr Sarat Chandarlapaty.

Prelegent wskazał, że tylko u 2/360 pacjentów wystąpiła śródmiąższowa choroba płuc (ILD) stopnia ≥3 związanego z lekiem, a ogólny wskaźnik zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem stopnia ≥3  był niższy (21%) w porównaniu z chemioterapią (45%).

Badanie DESTINY-Breast04

Na konferencji Madrycie zaprezentowano także zaktualizowane dane dotyczące przeżycia całkowitego (OS) z badania DESTINY-Breast04, które wskazują na trwałą poprawę. Po okresie  obserwacji z medianą wynoszącą 32,0 miesięcy mediana OS wyniosła 22,9 miesiąca dla 373 pacjentów leczonych trastuzumabem deruxtekanem i 16,8 miesiąca dla 184 pacjentów leczonych leczeniem wybranym przez badacza (TPC).

Mediana PFS wyniosła 8,8 miesiąca w grupie pacjentów leczonych trastuzumabem deruxtekanu i 4,2 miesiąca w grupie pacjentów leczonych leczeniem wybranym przez badacza (TPC).

Stwierdzono również zmniejszenie o 42% ryzyka zgonu i  zmniejszenie 0 71% ryzyka progresji choroby lub zgonu w przypadku trastuzumabu deruxtekanu w porównaniu z TPC.

Czytaj także: Rewolucja opieki onkologicznej dzięki cyfrowym technologiom?

Obiecujące badań

Wyniki te są wysoce zgodne i potwierdzają pierwotne wyniki dotyczące skuteczności trastuzumabu deruxtekanu w leczeniu raka piersi o niskim poziomie HER2. Nie stwierdzono żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa w dłuższym okresie obserwacji. Ogólny odsetek śródmiąższowej choroby płuc (ILD) stopnia 5. związanego z leczeniem nieznacznie wzrósł z 0,8% do 1,1% i chociaż ILD jest rzadka, pozostaje ważnym czynnikiem wymagającym ciągłej obserwacji klinicznej – przekazał podczas prelekcji dr Sarat Chandarlapaty.

Na koniec podkreślił, że obecnie potrzebujemy dalszych strategii farmakologicznych, aby wydłużyć czas trwania odpowiedzi w przypadku raka piersi z niskim poziomem HER2 w podobnym stopniu, jak w przypadku raka piersi z nadekspresją HER2. Pojawiające się pytania w tej dziedzinie odnoszą się również do mechanizmów oporności i tego, w jaki sposób zmieniają one wrażliwość na inne ADC w tej klasie.

Czytaj także: Program lekowy dla pacjentów z wielotorbielowatością nerek

Źródła: ESMO

logo