Procedury zamówień publicznych

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych jest podstawą pracy szpitala publicznego. Jej przepisy regulują pracę apteki szpitalnej.
Szkolenia i webinary, które odbędą się we październiku

Wszystkie szpitale publiczne są finansowane ze środków publicznych. Odbywa się to w ramach organizacji dostaw i realizacji zamówień na leki i wyroby medyczne. Szpitale muszą przestrzegać zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Bardzo często kluczową rolę w tym procesie odgrywa farmaceuta szpitalny.

Obowiązujące akty prawne prawa zamówień publicznych

Z dniem 01.01.2021r. weszła w życie Ustawa Prawo zamówień publicznych. Jest to aktualnie obowiązujący akt prawny w naszym kraju. Ponadto, warto wiedzieć, że krajowa ustawa musi być zgodna z prawem europejskim i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dn. 26.02.2014r. w sprawie zamówień publicznych. Oznacza to, że dopóki prawo europejskie się nie zmieni, krajowe ustawy nie będą wprowadzać dużych zmian w obowiązującym prawie. Zmiany będą miały charakter doprecyzowujący lub wyjaśniający istniejące wątpliwości.

Nowe prawo zamówień publicznych dotyczy zamówień na łączną kwotę równą lub przekraczającą 130 tys. zł. W przypadku zamówień do 50tyś. zł. Zamawiający będzie mógł skorzystać z wewnętrznych przepisów podmiotu leczniczego.

W przypadku jednorazowego zamówienia netto między 50tyś. zł a 130tyś. zł, należy przestrzegać przepisów ustawy dotyczących zamówień bagatelnych. To tam na zamawiającym spoczywa obowiązek ogłoszenia zamówienia bagatelnego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Etapy procedury zamówień publicznych

Aby apteka szpitalna mogła podpisać umowę z dostawcą na dostarczanie konkretnych produktów leczniczych czy wyrobów medycznych, niezbędne jest przeprowadzenie procedury, która składa się z kilku etapów.

Pierwszym jest przygotowanie opisu zamówienia. Jest to bardzo ważny etap, od jego przygotowania zależy, jaki produkt otrzymają pacjenci. Oprócz szczegółowego opisu, niezbędne jest także oszacowanie ilości produktu, który placówka zużyje w określonym czasie trwania umowy. Farmaceuta dokonuje analizy i stara się przewidzieć, jaka ilość leku zaopatrzy jednostkę na określony czas.

Kolejne etapy z reguły prowadzone są przez jednostkę zamówień publicznych w danej placówce a nie przez farmaceutów, ponieważ konieczna jest szczegółowa znajomość prawa i konsultacje z prawnikami.

Po przygotowaniu opisu zamówienia, dochodzi do upublicznienia zamówienia i składania ofert przez zainteresowanych dostawców. Jest to też czas na składanie zapytań do Zamawiającego, w celu uszczegółowienia opisu zamówienia. Następnie dochodzi do otwarcia ofert i badania formalnoprawnego ofert. Jeśli uda się wybrać ofertę najkorzystniejszą, dochodzi do podpisania umowy. Od tej chwili, szpital może składać zapotrzebowania do konkretnego dostawcy na produkty, które wymienione są na podpisanej umowie.

Prawidłowe przygotowanie opisu zamówienia

W zależności od wewnętrznych procedur obowiązujących na terenie placówki medycznej, opis zamówienia może przygotowywać m.in. Farmaceuta szpitalny, ponieważ dysponuje on wiedzą niezbędną do tego procesu. W opisie zamówienia należy uwzględnić szczegółową charakterystykę produktu uwzględniając potrzeby bezpośrednich odbiorców. Mowa tu m.in. o nazwie międzynarodowej leku, postaci, dawce, znajdowaniu się na aktualnej liście refundacyjnej, wskazaniach refundacyjnych itp. Przy opisywaniu przedmiotów zamówienia, warto również uwzględnić cechy roztworów uzyskanych po rekonstytucji (np. stabilność fizyko-chemiczną), konieczność przechowywania w odpowiednich warunkach, np. lodówce itp.

Przy przygotowywaniu przetargów do chemioterapii, niezbędne jest uwzględnienie czy dany lek może być używany w programach lekowych oraz dla jakich grup pacjentów podlega refundacji. Warto również zwrócić uwagę na trwałość roztworów po rozcieńczeniu, możliwość wielokrotnego używania jednej fiolki leku czy kompatybilność z systemami do bezpiecznego przygotowywania dawki cytostatyku dla pacjenta. Przygotowanie rzetelnego opisu jest bardzo trudne, ponieważ opis musi faktycznie uwzględniać potrzeby odbiorców, ale jednocześnie nie ograniczać konkurencji w postępowaniu przetargowym. Zabronione jest nieuzasadnione faworyzowanie konkretnych produktów.

Źródła:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp-obowiazujaca-od-1.01.2021-r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014L0024

logo