Okiem farmaceuty klinicznego: złośliwy zespół neuroleptyczny

Okiem farmaceuty klinicznego: złośliwy zespół neuroleptyczny

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN) będący stanem zagrażającym życiu zbierał swoje żniwo głównie na przełomie lat 60. i 70. kiedy to śmiertelność sięgała ponad 70 procent. Obecnie ze względu na większą świadomość dotyczącą stosowania leków neuroleptycznych szacuje się, że występuje u maksymalnie 3 procent pacjentów. Jednak to zmniejszone ryzyko czasem usypia kliniczną czujność. W takiej sytuacji to właśnie farmaceuta może pomóc w spojrzeniu na pacjenta przez pryzmat przyjmowanych leków.
URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. denosumabu

URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. denosumabu

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pojawił się bezpośredni komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący ryzyka wystąpienia nowych pierwotnych nowotworów złośliwych związanych ze stosowaniem produktu leczniczego Xgeva (denosumab).
ACC dobre na… nerki?

ACC dobre na… nerki?

Zadaniem farmaceuty klinicznego obecnego na oddziale jest między innymi weryfikacja zleceń lekarskich i pełnienie funkcji doradczej w zakresie farmakoterapii. Wszystkie informacje przekazywane zespołowi medycznemu na oddziale szpitalnym powinny być zgodne z aktualną wiedzą – muszą wpisywać się w założenia Evidence Based Medicine (EBM). Wymaga to ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i niejednokrotnie zgłębiania nowych zagadnień.
EMA bada ryzyko błędów dawkowania za pomocą metotreksatu

EMA bada ryzyko błędów dawkowania za pomocą metotreksatu

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency) rozpoczęła przegląd ryzyka błędów dawkowania leków zawierających metotreksat. Przegląd metotreksatu został zainicjowany na wniosek Hiszpanii zgodnie z art. 31 dyrektywy 2001/83 / WE.
Eksperci: Konieczne jest stworzenie „receptariusza krajowego” dla szpitali

Eksperci: Konieczne jest stworzenie „receptariusza krajowego” dla szpitali

Nie ma danych, które by pozwoliły na ocenę, czy zaopatrzenie szpitali w leki jest właściwe i odpowiada potrzebom hospitalizowanych pacjentów. Jednocześnie niewiele szpitali dysponuje systemami do spersonalizowanego wydawania leków pacjentom, tymczasem systemy takie pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i „uszczelniają” wewnątrzszpitalną dystrybucję leków.
fot. Shutterstock

Eksperci: pacjenci nie powinni się obawiać leków biopodobnych

Leki biopodobne są równie bezpieczne i skuteczne jak leki oryginalne, dlatego pacjenci nie powinni się ich obawiać - przekonywali specjaliści podczas konferencji prasowej w Warszawie.
fot. Shutterstock

Większa skuteczność karfilzomibu nad bortezomibem w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego

Badanie III fazy ENDEAVOR było bezpośrednim porównaniem dwóch inhibitorów proteasomu w leczeniu chorych na nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP). W analizie częściowej wykazano istotnie dłuższy czas wolny od progresji po stosowaniu karfilzomibu w połączeniu z deksametazonem w porównaniu do terapii bortezomibem i deksametazonem.
fot. Shutterstock

Czy blinatumomab stanie się nowym standardem leczenia nawrotowej/opornej ostrej białaczki limfoblastycznej ?

Blinatumomab, bispecyficzne przeciwciało monoklonalne umożliwiające limfocytom T CD3+ na rozpoznanie i eliminację blastów CD19+ ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL), został zatwierdzony do terapii chorych na nawrotową lub oporną OBL z prekursorowych komórek B (B-OBL) na podstawie badań, które wykazały jego skuteczność i możliwe do kontrolowania działania niepożądane.
Zakrzep (fot. Shutterstock)

Powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych onkologicznych

Chorzy na nowotwory są trzykrotnie częściej narażeni na powikłania zakrzepowo-zatorowe, niż pacjenci z innymi schorzeniami. Zakrzepica dotyczy nie tylko naczyń żylnych, ale także tętniczych. U pacjentów onkologicznych ryzyko zakrzepicy wynika zarówno z zaburzeń hemostazy, wywołanej chorobą nowotworową, jak również z procesów terapeutycznych, którym są oni poddawani. Chemioterapia aż sześciokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia epizodu zakrzepicy.