Farmacja kliniczna vs. opieka farmaceutyczna

Wciąż brak jest jednak odpowiednich rozwiązań prawnych, by opieka farmaceutyczna mogła zaistnieć na oddziale. Brak jest zapisów o ustanowieniu jej jako świadczenia gwarantowanego, brak zgód dyrektorów szpitali na prowadzenie opieki, wreszcie brak wystarczającej liczby farmaceutów ze specjalizacją w tym kierunku. Warto jednak nadmienić, że na horyzoncie pojawia się cień nadziei.

W art. 2a. ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. 2014 poz. 1429 ze zmianami) czytamy: art. 2a. 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na: (…) 7) sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Już w zeszłym roku przewodniczący Komisji ds. aptek szpitalnych OIA w Krakowie postulował następujące zmiany:

• W ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) dodać rozdział 11a w brzmieniu:

Rozdział 11a Prawo pacjenta do opieki farmaceutycznej, art. 40a Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej ma prawo do opieki farmaceutycznej świadczonej przez farmaceutę szpitalnego”.

• W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013.1520) dodać paragraf 6a w brzmieniu:

§ 6a. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, opiece farmaceutycznej.”

Również w zeszłym roku, a dokładniej w lipcu 2017r. zaś miało miejsce spotkanie w Ministerstwie pod przewodnictwem prof. dr hab. n. farm. Edmunda Grześkowiaka, krajowego konsultanta w dziedzinie farmacji szpitalnej, w którym konsultanci wojewódzcy zgłosili swoje postulaty i propozycje dotyczące wykonywania zawodu farmaceuty na oddziale szpitalnym. Jednym z postulatów było przydzielenie jednego farmaceuty na stu pacjentów, który to będzie zatrudniony przez aptekę szpitalną dla lepszej komunikacji między tymi dwoma jednostkami w obrębie szpitala.

„Tworzenie przeglądów lekowych czy próby farmacji klinicznej nie są tożsame z opieką farmaceutyczną na oddziale, której moim zdaniem brakuje.”

Jednak sama obecność farmaceuty nie rozwiązuje problemu. Tworzenie przeglądów lekowych czy próby farmacji klinicznej nie są tożsame z opieką farmaceutyczną na oddziale, której moim zdaniem brakuje. Warto również wziąć pod uwagę pewien fakt – opieka farmaceutyczna powinna nie kończyć się ostatniego dnia przed wypisem. Powinna oczywiście być przeciągnięta do apteki ogólnodostępnej, ale nie wybiegając w przyszłość, powinna również obejmować edukację pacjenta. Problemem, który moim zdaniem pokutuje jest bowiem brak odpowiedniego przekazania wiedzy i kluczowych informacji pacjentowi. Karty wypisu z zaleceniami są niezwykle ubogie i zwykle prócz listy leków nie zawierają żadnych informacji co do zasad przyjmowania konkretnych preparatów, nie wspominając o porach czy szczególnych zaleceniach. Pacjent, który posiada lepszą wiedzę o sensowności stosowania danego leku jest bardziej przekonany do terapii i chętniej się do niej stosuje.

Jak widać, zadań czekających na farmaceutę w kontekście opieki farmaceutycznej jest mnóstwo. Choć temat ten przewija się cyklicznie w światku aptekarskim głównie w kontekście aptek ogólnodostępnych, w moim odczuciu bardzo ważne jest, aby opieka równolegle pojawiła się także na oddziałach. Tylko wtedy będziemy mogli mówić o kompleksowej opiece nad pacjentem.

Podobał się artykuł? Podziel się!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Wojtek Chudziński

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych UMP w Poznaniu. Farmaceuta kliniczny i szpitalny, redaktor AptekaSzpitalna.pl, redaktor Mgr.farm.

0 komentarzy
avatar
Komentujesz jako gość!

Brak komentarzy