REKLAMA
REKLAMA

Farmacja kliniczna vs. opieka farmaceutyczna

Wciąż brak jest jednak odpowiednich rozwiązań prawnych, by opieka farmaceutyczna mogła zaistnieć na oddziale. Brak jest zapisów o ustanowieniu jej jako świadczenia gwarantowanego, brak zgód dyrektorów szpitali na prowadzenie opieki, wreszcie brak wystarczającej liczby farmaceutów ze specjalizacją w tym kierunku. Warto jednak nadmienić, że na horyzoncie pojawia się cień nadziei.

W art. 2a. ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. 2014 poz. 1429 ze zmianami) czytamy: art. 2a. 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na: (…) 7) sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Już w zeszłym roku przewodniczący Komisji ds. aptek szpitalnych OIA w Krakowie postulował następujące zmiany:

• W ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) dodać rozdział 11a w brzmieniu:

REKLAMA
REKLAMA

Rozdział 11a Prawo pacjenta do opieki farmaceutycznej, art. 40a Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej ma prawo do opieki farmaceutycznej świadczonej przez farmaceutę szpitalnego”.

• W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013.1520) dodać paragraf 6a w brzmieniu:

§ 6a. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, opiece farmaceutycznej.”

Również w zeszłym roku, a dokładniej w lipcu 2017r. zaś miało miejsce spotkanie w Ministerstwie pod przewodnictwem prof. dr hab. n. farm. Edmunda Grześkowiaka, krajowego konsultanta w dziedzinie farmacji szpitalnej, w którym konsultanci wojewódzcy zgłosili swoje postulaty i propozycje dotyczące wykonywania zawodu farmaceuty na oddziale szpitalnym. Jednym z postulatów było przydzielenie jednego farmaceuty na stu pacjentów, który to będzie zatrudniony przez aptekę szpitalną dla lepszej komunikacji między tymi dwoma jednostkami w obrębie szpitala.

„Tworzenie przeglądów lekowych czy próby farmacji klinicznej nie są tożsame z opieką farmaceutyczną na oddziale, której moim zdaniem brakuje.”

Jednak sama obecność farmaceuty nie rozwiązuje problemu. Tworzenie przeglądów lekowych czy próby farmacji klinicznej nie są tożsame z opieką farmaceutyczną na oddziale, której moim zdaniem brakuje. Warto również wziąć pod uwagę pewien fakt – opieka farmaceutyczna powinna nie kończyć się ostatniego dnia przed wypisem. Powinna oczywiście być przeciągnięta do apteki ogólnodostępnej, ale nie wybiegając w przyszłość, powinna również obejmować edukację pacjenta. Problemem, który moim zdaniem pokutuje jest bowiem brak odpowiedniego przekazania wiedzy i kluczowych informacji pacjentowi. Karty wypisu z zaleceniami są niezwykle ubogie i zwykle prócz listy leków nie zawierają żadnych informacji co do zasad przyjmowania konkretnych preparatów, nie wspominając o porach czy szczególnych zaleceniach. Pacjent, który posiada lepszą wiedzę o sensowności stosowania danego leku jest bardziej przekonany do terapii i chętniej się do niej stosuje.

Jak widać, zadań czekających na farmaceutę w kontekście opieki farmaceutycznej jest mnóstwo. Choć temat ten przewija się cyklicznie w światku aptekarskim głównie w kontekście aptek ogólnodostępnych, w moim odczuciu bardzo ważne jest, aby opieka równolegle pojawiła się także na oddziałach. Tylko wtedy będziemy mogli mówić o kompleksowej opiece nad pacjentem.

REKLAMA
REKLAMA

Wojtek Chudziński

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych UMP w Poznaniu. Farmaceuta kliniczny i szpitalny, redaktor AptekaSzpitalna.pl, redaktor Mgr.farm.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]