Obowiązujące akty prawne związane z bezpieczeństwem wyrobu medycznego.

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: BEZPIECZŃSTWO  WYROBU MEDYCZNEGO

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jego sporządzenia (Dz. U. 2002 Nr 236, poz. 1992 z późn. zmianami).
  2. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 ze zmianami (tj. Dz.U.z 2012, poz. 159).
  3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570).
  4. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych( Dz.U.13.969  z 2013r.).
MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone