Artykuły

Niesolidni muszą zostać wykluczani

Drukuj
Utworzono: środa, 25, maj 2011

11 maja 2011 weszła w życie kolejna przesłanka skutkująca wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Chodzi tu o sytuację, w której zamawiający może pozbyć się z przetargu wykonawcy, z którym rozwiązał umowę z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. opóźnienia), umowę tę rozwiązano w okresie 3 lat przed wszczęciem toczącego się przetargu, a wartość niezrealizowanego wówczas zamówienia wyniosła min. 5 proc. wartości umowy.

Powyższe oznacza, że jeżeli zamawiający rozpoczął postępowanie następnego dnia po wejściu w życie tej zmiany tj. 12 maja 2011 r., wykluczeniu będzie podlegał każdy wykonawca, z którym zamawiający rozwiązał jakąkolwiek umowę o zamówienie publiczne w przeciągu ostatnich 3 lat.

Wyciąg z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.):

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  (…)  1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; (…)

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone