USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Drukuj
Utworzono: środa, 01, czerwiec 2011

Art.164 ustawy o działalności leczniczej w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.49)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) badaczem – jest lekarz albo lekarz dentysta, jeżeli badanie kliniczne dotyczy stomatologii, albo lekarz weterynarii – w przypadku badaniaklinicznego weterynaryjnego, posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z pacjentami, niezbędne do prowadzonego badaniaklinicznego lub badania klinicznego weterynaryjnego, odpowiedzialny za prowadzenie tych badań w danym ośrodku; jeżeli badaniekliniczne lub badanie kliniczne weterynaryjne jest prowadzone przez zespół osób, badacz wyznaczony przez sponsora, za zgodąkierownika podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którym prowadzone jest badanie kliniczne,jest kierownikiem zespołu odpowiedzialnym za prowadzenie tego badania w danym ośrodku;”; 

2) w art. 3 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) produkty radiofarmaceutyczne przygotowywane w momencie stosowania w upoważnionych podmiotach leczniczych, z dopuszczonychdo obrotu generatorów, zestawów, radionuklidów i prekursorów, zgodnie z instrukcją wytwórcy, oraz radionuklidy w postacizamkniętych źródeł promieniowania;”; 

3) w art. 54 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przepis ust. 3 stosuje się również do próbek dostarczanych do lekarza i zastosowanych do leczenia pacjentów w podmiotach leczniczych wykonujących stacjonarnei całodobowe świadczenia zdrowotne.”; 

4) w art. 86 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) sporządzanie produktów radiofarmaceutycznych na potrzeby udzielania świadczeń pacjentom danego podmiotu leczniczego;”; 

5) w art. 87:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) szpitalne, zaopatrujące szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

3) zakładowe, zaopatrujące w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Apteki szpitalne tworzy się w szpitalach lub innych przedsiębiorstwachpodmiotów leczniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”, 

c) uchyla się ust. 3, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej, tworzy się dział farmacji szpitalnej,  do którego należy wykonywanie zadań określonych w art.86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7 9 i 10 oraz ust. 4, który pełni funkcję apteki szpitalnej.”; 

6) w art. 106 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wniosek kierownika podmiotu leczniczego wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczeniazdrowotne, w którym ma zostać uruchomiona apteka szpitalna.

3. Apteka szpitalna może zaopatrywać w leki podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, na podstawieumowy, zawartej przez uprawnione do tego podmioty, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej działalności apteki.”; 

7) w art. 107 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) oznaczenie podmiotu leczniczego wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,”; 

8) w art. 108 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że danyprodukt nie jest dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że danyprodukt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;”; 

9) w art. 109 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu: 

„13) kontrolowanie działów farmacji szpitalnej, o których mowa w art. 87 ust.4, w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych.”;

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone